+30 22510 31077, +30 22510 30900 info@aegeanrecycling.gr

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. έχει θέσει σαν πρωταρχικό της στόχο την προστασία του περιβάλλοντος με ενέργειες που αποσκοπούν στη λελογισμένη αξιοποίηση των πρώτων υλών, την αναβάθμιση των οικολογικών της δεικτών και την ελαχιστοποίηση των επιβαρυντικών για το περιβάλλον επιδράσεών της.

Για το σκοπό αυτό, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. έχει υιοθετήσει τις προϋποθέσεις του προτύπου για το περιβάλλον ISO 14001:2004, του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ(EMAS) για την περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΗΗΕ και του προτύπου για την ποιότητα ISO 9001:2008.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της επιχείρησης βασίζεται στους εξής κανόνες:

  • Λήψη μέτρων για την περιβαλλοντική προστασία και αποτροπή της μόλυνσης και της όχλησης τηρώντας τη σχετική νομοθεσία.
  • Θέσπιση κι εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας παραγωγής στη βάση των αρχών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και πρότυπα που έχει υιοθετήσει η εταιρία
  • Αξιολόγηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης με σχεδιασμό, εκτέλεση έργων κι ενεργειών για την επίτευξη των δεδομένων στόχων και πάντοτε με προσδιορισμένο χρόνο εκτέλεσης.
  • Εγκαθίδρυση αυστηρά προσδιορισμένων κανονισμών περιβαλλοντικών ελέγχων στην επιχειρησιακή παραγωγική διαδικασία.
  • Προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης σε περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα.
  • Εφαρμογή πολιτικής ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης μεταξύ όλων των στελεχών και συνεργατών.
  • Υιοθέτηση της ιδέας της περιβαλλοντικής ευθύνης από όλα τα στελέχη και τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Η τήρηση της νομοθεσίας και η θέσπιση κι εφαρμογή κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, που η ίδια η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. έχει θεσμοθετήσει, αποτελούν μέρος των καθηκόντων του προσωπικού και των συνεργατών της και απαραίτητη προϋπόθεση για την εργασία ή την συνεργασία τους.
Τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης σε συνεργασία με το γενικό Διευθυντή, δεσμεύονται ότι θα περιφρουρούν τη συνεχή και απρόσκοπτη εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θα φροντίζουν για τη βελτίωση και αναβάθμισή του.

Επίσης, θα φροντίζουν ώστε η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας να είναι διαθέσιμη αφενός στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και αφετέρου στους πελάτες, στους προμηθευτές και στο κοινό.

Για την τήρηση όλων των παραπάνω ορίζεται υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης στα καθήκοντα του οποίου συγκαταλέγεται η επίβλεψη της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλες τις επιμέρους εργασίες της παραγωγής και η ενημέρωση των στελεχών της επιχείρησης.

Διαβάστε την Περιβαλλοντική Δήλωση της εταιρείας, συμφώνως προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 για την Εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) (PDF)

Ειδικότερα:

Ως προς τους περιβαλλοντικούς ελέγχους

Στα πλαίσια ανανέωσης των ISO α) ISO 18001:2007 σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, β) ISO 14001:2004 + Cor 2009 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, γ) ISO 9001:2008 σύστημα διαχείρισης ποιότητας, γίνονται έλεγχοι σε ετήσια βάση από την εταιρία TUV HELLAS. Επίσης από τον πρόσφατο αιφνίδιο έλεγχο από κλιμάκιο ελεγκτών του ΚΕΠΕ, τον Απριλίου του 2016, δεν προκύψαν ευρήματα.

Ως προς το θόρυβο

Από τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της μονάδας δεν υφίσταται ουσιαστικά θέμα εκπομπών θορύβου. Η απορρύπανση των ΟΤΚΖ και ΑΗΗΕ πραγματοποιείται με χρήση διαφόρων αντλιών που παράγουν περιορισμένα επίπεδα θορύβου. Σε κάθε περίπτωση και όπου αυτό απαιτείται, τα μηχανημάτων που δημιουργούν κραδασμούς εδράζονται σε αντικραδασμικές βάσεις.

Επίσης, ο θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανημάτων εντός των στεγασμένων χώρων βρίσκεται εντός του ανώτατου ορίου που καθορίζεται από το ΠΔ 1180/81. Ο χώρος λειτουργίας των μηχανημάτων είναι σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με αυτό της δημοτικής οδού με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντική εξασθένιση των όποιων θορύβων που φτάνουν στο επίπεδο του δρόμου. Παρ, όλα αυτά έχουν τοποθετηθεί μεταλλικά πετάσματα αντιθορυβικής προστασίας σε αρκετά σημεία της περίφραξης ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση από το θόρυβο.

Ως προς την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος

Έχουν γίνει τσιμεντοστρώσεις με βιομηχανικό δάπεδο σε περίπου 980 τ.μ. με προεργασία κάλυψης εξ ολοκλήρου με νάιλον και δημιουργία κλίσης στο έδαφος ώστε μέσω σχαρών και με σύστημα σωληνώσεων τα όμβρια ύδατα οδηγούνται σε λιποσυλλέκτες και στη συνέχεια σε δεξαμενές που εκκενώνονται περιοδικά στην ΕΕΛ Μυτιλήνης.